• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP

Świetlica

Świetlica szkolna w roku 2023/2024 pracuje codziennie od godz. 7.00 do godz. 15.45

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie u wychowawcy świetlicy prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do świetlicy.

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców/ prawnych opiekunów czynnie pracujących bądź studiujących w trybie dziennym, nie będących na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
  • rodziców/prawnych opiekunów pracujących bądź studiujących w trybie dziennym samotnie wychowujących dzieci,
  • dojeżdżające komunikacją miejską, które oczekują na transport
do góry