• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie mogą być częściowo dostępne,
 • wybrane materiały audio-wizualne mogą nie posiadać prawidłowych transkrypcji tekstowych,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Kalinowski, k.kalinowski@spprzegedza.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 14 333. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha
ul. Szkolna 1, 44 - 238 Przegędza

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Szkoła mieści się w jednym budynku. Wejście główne do szkoły znajduje się od strony ul. Szkolnej 1, prowadzą do niego schody i nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście boczne znajduje się od strony parkingu i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dzwonek przywołujący obsługę szkoły. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajdują się korytarze.
Budynek posiada windę, którą można wjechać tylko na salę gimnastyczną. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień posiada kontrastowe oznaczenia. W budynku tylko na piętrze są toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz korytarz dostosowany do potrzeb osób niedowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Po naciśnięciu dzwonka przywołującego obsługę, jest możliwość zejścia pracownika sekretariatu do holu na parterze budynku w celu obsługi osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem, oznaczone znakiem informacyjnym, znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od parkingu dla niepełnosprawnych do obu drzwi wejściowych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

do góry