• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy informuje, że w dniach 9 - 22 marca 2021 r. trwać będzie elektroniczny nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Gminie i Mieście Czerwionka - Leszczyny w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (tj. pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
 3. System rekrutacyjny oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i gminne).
 4. Kryteria ustawowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. Kryteria gminne - Uchwała nr XXXV/392/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 28.04.2017 r.
 6. Terminarz rekrutacji - Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 20.01.2021 r. Link do strony Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny https://www.czerwionka-leszczyny.pl/oswiata-kultura/rekrutacja 

Jak zapisać dziecko?

 1. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej, dostępny pod adresem: http://www.gminaczerwionkaleszczyny.przedszkola.vnabor.pl
 2. Zapisując dziecko, rodzice mają prawo wskazać nie więcej niż 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w preferowanej przez siebie kolejności.
 3. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć wraz z załącznikami do sekretariatu Szkoły przy ul. Szkolnej 1 w godz. 8:00 - 15:00.

UWAGA:
wniosek papierowy składa się tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru

KONTYNUACJA
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji

 

do góry